17 Mayıs 2024 Cuma 16:40-17:40
PS-003 Halkalı Piniktojen Kalkojen İçerikli Bileşiklerinden Metal Komplekslerinin Sentez Ve Karakterizasyonu / Ertuğrul Gazi Sağlam
PS-007 S-Triazin Köprülü İki Yeni Sübstitüe Kaliksaren Ligandının [MSalen/Saloph] (M= Cr3+, Fe3+ Ve Co3+) Şapkalı Dinükleer Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu / Şaban Uysal
PS-008 1,3,4-Tiyadiazole Türevli Ketonlar, Regioselektif İndirgeme Yoluyla Elde Edilen Sekonder Alkolleri ve Co(II) ve Ni(II) Dinükleer Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu / Şaban Uysal
PS-009 Benzoiltiyoüre Ligandı İle Stabilize Edilmiş Paladyum Nanopartiküllerin İbuprofen ve Naproksen İsimli İlaçların Sentezinde Katalizör Olarak Kullanımının Araştırılması / Arif Emre Şahin
PS-010 Suzuki C-C Eşleşme Reaksiyonları İçin Karışık Ligandlı Paladyum Katalizörleri Geliştirilmesi / Mustafa Kemal Yılmaz
PS-011 Bazı İlaç Etken Maddelerinin Paladyum Katalizli Sentezi İçin Yeni Bir Ligand Kullanımı / Aliye Haznedar
PS-012 Yeni Bakır-Benzimidazol Kompleksi Sentezi, X-Işınları Karakterizasyonu ve Katalitik Alkol Oksidasyonu Aktivitesinin İncelenmesi / Hakan Ünver
PS-013 "{"Production of high-quality bitumen by aerobic oxidation of tar in the presence of iron-containing catalyst "}" / Yutta Cherepnova
PS-014 "{"Application of manganese salt of bromobenzoic acid as a catalyst in the liquid phase oxidation of naphthene-parafin concentrate isolated from oil distillate"}" / Gunay Nasibova
PS-015 Dispiromono ve dispirobisiklotetrafosfazenler, karakterizasyonu ve termal özellikleri / Gamze Elmas
PS-016 {N}-propilamin sübstitüe mono ve bisiklik 2-{trans}-6-bis(4-florobenzil)spirosiklotetrafosfazenlerin antitüberküloz aktiviteleri / Arzu Binici
PS-017 Antrakinon Sübstitüe Silisyum Ftalosiyaninler ve Asetilkolin/Bütirilkolin Enzim İnhibisyon Özellikleri / Zekeriya Bıyıklıoğlu
PS-018 rGO/Fe2O3/MWCNT nanokompozit sentezi, karakterizasyonu ve Süperkapasitör Uygulamaları / Minnet Sever
PS-019 (P-Dimetilaminobenzil)Siklotrifosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antimikrobiyal Özellikleri / Aytuğ Okumuş
PS-020 Suda Çözünebilen Bakır(II), Mangan(III) Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Enzim Bazlı Elektrokimyasal Glikoz Biyosensörü Olarak Kullanımları / Berivan Arın Öztürkmen
PS-021 İletken Polimer Esaslı Süperkapasitörlere Elektrolit Etkisi / Selin Karadağ Memiş
PS-022 rGO/NiO/PANI nanokompozit sentezi, karakterizasyonu ve Süperkapasitör Uygulamaları / Fatih Nacak
PS-024 hBN/rGO/ZnO/PEDOT Hibrit nanokompozit sentezi, karakterizasyonu ve Asimetrik Süperkapasitör Uygulamaları / Efkan Gül
PS-025 Suda Çözünebilen ve Agregasyon Göstermeyen Non-periferal Okta-sübtitüe Kobalt(II), Bakır(II) Ftalosiyaninlerin Sentezi ve α-glukosidaz İnhibitör Etkilerinin İncelenmesi / HÜSEYİN BAŞ
PS-026 Suda Çözünebilen Ftalosiyanin Modifiye Nano TiO2 Fonksiyonel İnce Filmlerin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu / Hilal Fazlı
PS-027 Sono-Fotosensitizer Amaçlı Yeni Tip Ftalosyasinin Sentezi / Ayşe Beyza Dinç
PS-028 Aromatik Tiyol Grupları İçeren Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Deprotonasyon Reaksiyonları / Duygu Palabıyık
PS-029 Yeşil Kimya Yaklaşımları ve Benzil Alkolün Metal Schiff Baz Kompleksleri Kullanılarak Fotokatalitik Dönüşümü / Çağla Akkol
PS-030 Lityum Metal Fosfatların Farklı Solventlerde Sentezi ve Karakterizasyonu / Arda Altan
PS-032 Ortoftalik ve İzoftalik Doymamış Polyester Reçinelerin Karakterizasyonları ve Mekanik Özellikleri / Semra Özgün Köse
PS-033 Asefotenon Ve Türevlerinin Transfer Hidrojenasyonunda Resorsinol Ve Azo Grubu İçeren Ftalosiyanin Bileşiklerinin Uygulanması / Mesut Namli̇
PS-034 Yangın sırasında kabloların yalıtımın polimer bütünlüğünü koruyarak, iletken üzerinde dökülmeden kalmasını sağlamak amacıyla silikon bazlı elastomere mika katkısının etkileri / Aysun Pınarbaşı
PS-035 Photophysics of Cobalt Coordinated Fe(II) Polypyridyl Photosensitizers / Hüseyin Orhun Tunçer
PS-036 Polyester Reçinelerin Yük Altında Sapma Sıcaklığı (DTUL) Ve Camsı Geçiş Bölgesi Sıcaklığının (Tg) İncelenmesi / Çağlar Subaşı
PS-037 1,2,4-Triazol Sübstitüe Co(II) ve Cu(II) Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve 4-nitrofenolün Fotokimyasal Bozunma Reaksiyonundaki Fotokatalitik Aktivitelerinin İncelenmesi / Ece Tugba Saka
PS-038 3-(3, 4-dihidroksifenil)-L-alanin Türevli İnorganik-Organik Hibrit Çapraz Bağlı Polifosfazenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu / Yasemin Süzen Demircioğlu
PS-039 Tetra veya okta sübstitüe fenilfenoksi gruplu kobalt ve mangan ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonları / Sena Akbulut
PS-040 Metal Organik Kafes Yapılar İçeren Ftalosiyanin Temelli Hibrit Malzemelerin Organik Uçucu Bileşiklere Karşı Sensör Özellikleri / Melike Ataş
PS-041 Yeni Tripeptit Taşiyan Yeni Dioksibifenil Köprülü-Siklotrifosfazenlerin Moleküler Yerleştirme Analizi Ve İn Vitro Sitotoksik Ve Genotoksik Özellikleri / Kenan Koran
PS-042 Klik Yöntemi Kullanılarak Siklotrifosfazenin Kalkon Bileşikleri İle Reaksiyonları Ve Elektrik Özelliklerinin İncelenmesi / Rümeysa Çetiner
PS-043 Dioksibifenil Grupları Taşıyan Fosfazen Bileşiğinin Kalkon Türevlerinin Klik Yöntemiyle Sentezi Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi / Ferhan Sultan Şeker
PS-044 Kalsiyum Tetraboratın Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılması İçin Sentezi ve Karakterizasyonu / İpek Yıldırım
PS-045 Synthesis And Characterization Of Dysprosium Doped Magnesium Tetraborate (MgB4O7) / Elif Nazenin Giray
PS-047 Hidroksil Grubu İçeren Ligantların CO2’ten Halkalı Karbonatların Sentezinde Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi / Merve Nevire Erdinç
PS-048 Karboksilik Asitli Halkalı Fosfazen ve Bisterpiridin İçeren Cd(II) Koordinasyon Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Özellikleri / Ayşe Nur Kartal
PS-049 Naftilamin Sübstitüe Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi / Ufuk Karal
PS-050 Propandiol Sübstitüe Siklotrifosfazen Koordinasyon Polimerinin Metilen Mavisine Karşı Boya Giderimi / Zeliha Mermer
PS-051 5-Kloroantranilik Asit İçeren Yeni Bir Schiff Bazı: Kristal Yapısı, DNA/BSA Etkileşimleri, Moleküler Bağlanma Çalışmaları ve Antioksidan Aktivitesi / Duygu İnci Özbağcı
PS-052 Yeni Nikel(II) Schiff Bazı Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon, DNA/BSA Etkileşimleri, Moleküler Bağlanma Çalışmaları ve Antiproliferatif Aktiviteleri / Duygu İnci̇ Özbağci̇
PS-053 Bizmut(III) Bromür Dimetiltiyoüre {[BiBr2(μ2-Br)-(DMTU)2]2} Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi / Aylin Özcan
PS-054 Yeni Dizayn Si ve Ru Ftalosiyanin ve Naftalosiyanin Fotosensitizerlerinin Karşılaştırmalı Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özellikleri / Emel Önal
PS-055 Antimon(III) ve Bizmut(III) Bromür’ün 2-Merkapto-5-Metil-1,3,4-Tiyadiazol İle Oluşturduğu Komplekslerin Sentezi, Karekterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri / Cemile Albayrak
PS-056 Geçiş Metali [1]Metalosenofan Bileşiklerinin DFT ile İncelenmesi / Dilek Yüksel
PS-057 2-(2-t-bütoksiformil hidrazono)bütan-3-oksim ligandının ve Pd(II) kompleksinin sentezi, karakterizasyonu, DNA üzerine etkileri ve DFT çalışmaları / Ayşin Zülfikaroğlu
PS-058 Suzuki C-C Eşleşme Tepkimeleri İçin PNNP Tipi Paladyum(II) Katalizörlerinin Geliştirilmesi / Burcu Tezcan
PS-059 Klik kimyası ile kalkon içerikli polimerin moleküler tasarımı, termal ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi / Hilal Çelik
PS-060 Yüksek çözünürlüğe sahip Tetra-sübstitüe Mg(II) ftalosiyanin bileşiğinin sentezi, karakterizasyonu ve fotokimyasal özelliklerinin araştırılması / Semih Gördük
PS-061 Demir Adsorpsiyonuna yönelik şelatör bağlı poli(HEMA) bazlı membranlar / Veyis Karakoç
PS-062 Amino Asit-Kalkon Hibrit Bileşikleri İçeren Yeni Siklotrifosfazenlerin Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksit Etkilerinin Belirlenmesi / Fatih Biryan
PS-063 Kumarin yan grupları taşıyan grafen katkılı yeni kopolimerlerin termal, elektriksel ve mekanik özelliklerinin geliştirilmesi / Fatih Biryan
PS-064 Supramoleküler Yaklaşımla Halojenli BODIPY Türevlerinin Optik Özelliklerinin İncelenmesi / Büşra Akyol
PS-065 Antimon(III) Halojenürlerin Pirazin Türevi Tiyosemikarbazonlar İle Oluşturdukları Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması / Semih Dündar
PS-066 Yeni Katmanlı Çift Hidroksitlerle Modifiye Edilmiş (Corchoruscapsularis) Lif Kompozitlerinin Hazırlanması ve Sudaki Yağ Absorpsiyonunda Kullanılması / Derya Kılıç
PS-068 DSSC’nin Termal Kararlılığı için Faz Değiştiren Maddelerin Karakterizasyon ve Optimizasyonu / Sedat Emir
PS-069 Geçiş Metali İçeren Koordinasyon Polimeri Sentezi, Karakterizasyonu Ve Özelliklerinin İncelenmesi / Gunseli Guney
PS-070 Tiyol Grubu İçeren Periferal Tetra-Sübstitüe Çinko (II) Ftalosiyanin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi / Gunseli Güney
PS-071 Hidrojel Amaçlı Zn(II) Ftalosiyanin – Kitosan Konjugatı / Büşra Akyol
PS-072 TiO2 Nanopartikül Yüklü Kitosan-Selüloz Asetat Kopozit Mikrofibrillerinin Eldesi ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi / Berru Öğüt
PS-073 Triptofan Bazlı Schiff Bazları ve 1,10-Fenantrolin Ligandlarını İçeren Yeni Bakır(II) Kompleksleri: Kristal Yapıları, DNA Etkileşimleri ve Antioksidan Aktiviteleri / Rahmiye Aydın
PS-074 N-((6-metilpiridin-2-il)karbamotiyoil)furan-2-karboksamid ve lantan komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu / Emine Kutlu
PS-075 Magnezyum ve Sodyum Sülfat Çözeltilerinde Kürlenen Farklı Çimento Türleriyle Hazırlanan Harç Numunelerinin Dayanımlarının İncelenmesi / Bahadır Mert Erduğan
PS-076 Yeni Schiff Bazlarının Eldesi, Spektroskopik, Dft, Qtaım Ve Ibsı İle Yapı Tayini / Sevil Özkınalı
PS-077 Solvotermal Yöntem İle Sentezlenmiş V2O3 ve V3O5 Nanoyapıların Sulu Çinko İyon Bataryalarda Kullanımı / Recep Yuksel
PS-078 Hidrotermal Yöntemle Sentezlenen Farklı Morfolojilerdeki MnCo2O4’ün Karakterizasyonu ve Süperkapasitör için Elektrot Uygulaması / Derya Koca
PS-079 Glukozile Bis(2-Piridilimino)İzoindol Türevlerinin Sentez, Karakterizasyon, Biyolojik ve Moleküler Kenetlenme Çalışmaları / Mukaddes Ozcesmeci
PS-080 Mezogözenekli Pirofosfatların Sentezi ve Karakterizasyonu: Çözücülerin Etkisi / Gözde Ceran
PS-081 Karboksilik Asit Grubu İçeren Bodipy Bileşiği İle Fonksiyonlandırılmış Karbon Tabanlı Nanomalzemelerin Hazırlanması Ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi / Selin Gümrükçü
PS-082 Metal Kompleksli Yeni Azo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Spektroskopik Karakterizasyonu ve Boyama Çalışmaları / Sevil Özkınalı
PS-083 Kitosan Kaplı YFeO3 Nanopartikülünün Hidrotermal Sentezi Ve Atık Sudan Boyaların Absorpsiyonunda Uygulanması / Sena Dinç
PS-084 Silica Supported Pd-NHC complexes and its catalytic application in the C-C coupling reactions / Mitat Akkoç
PS-085 Aromatik Tiyosemikarbazonların Antimon(III) Halojenür Kompleksleri: Sentez ve Yapısal Karakterizasyon / Okan Uçar
PS-096 Se-NHC Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Özellikleri / İsmail Özdemir
PS-097 Amit Oluşumunda Ru-NHC Kompleksleri / İsmail Özdemir
PS-098 Selenyum-{N}-Heterosiklik Karben Bileşikleri: Sentez ve Antimikrobiyal Özellikleri / Nevin Gürbüz
PS-099 Benzimidazol Bazlı Pd-PEPPSI Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi / Nevin Gürbüz
PS-131 Yeni Nesil Şelat Yapıcı Metilglisindiasetik Asidin (MGDA) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Fosfatsız Temizlik Ürünlerinde Analizi ve Validasyon Çalışmaları / Tugba Baycan
PS-132 Geçiş Metal Merkezli Organometal [M(NH3)aX)]Ty Kompleksinin Ağartma Katalizörü Olarak Performansının Deneysel Yöntemlerle Araştırılması / Abdullah Avşar
PS-141 Tetrahidrokarbazol-1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotofiziksel Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi / Elif Keskin
PS-142 Elektron Çekici ve Elektron Salıcı Gruplara Sahip Beta Pozisyonundan Sübstitüe Mononükleer Ftalosiyanin Komplekslerinin Elektrokimyasal, Eş Zamanlı Spektroelektrokimyasal ve Elektrokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi / Yaser Yağız Evelek
PS-143 Nitro ve Amin Sübstitüe Mononükleer Metalli Ftalosiyanin Komplekslerinin Elektrokimyasal, Eş Zamanlı Spektrokimyasal ve Elektrokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi / Levent Aydın
PS-147 Gümüş Nanotel Temelli Elektrotermal Kompozitler / Şahin Coşkun
PS-149 Fe-Karben Komplekslerinde Rekabetçi MLCT İşlemleri / Emir Utku Şekercileroğlu
PS-164 Potansiyel Biyoaktif Piren Temelli Schiff Bazı Bileşiklerinin Sentezi ve Teorik Çalışmaları / Ecenur Binici
PS-167 Manyetik Metal-Organik Kafes Yapı Kompozitlerinin Sentazi ve Doğal Kaynak Sularından Tetrasiklin Uzaklaştırmada Kullanımı / Bahadır Ürün
18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:40-17:40
PS-086 Boronik Asit Türevleriyle Modifiye Yüzey Akustik Dalgası Mikroakışkan Biyosensör Çiplerinin Geliştirilmesi / Ali İhsan Karaçolak
PS-087 Polikarbazol Temelli İletken Polimer/Metal Oksit Nanokompozitlerinin Elektrokimyasal Glukoz Sensör Platformu Olarak Kullanımı / Rukiye Şensoy
PS-088 Asetofenon Türevi Ketonların İndirgenmesinde Zn(II) Ftalosiyanin Kompleksinin Katalizör Olarak Uygulanması / Mesut Namli
PS-089 Asesulfam ve koordinasyon bileşiklerinde davranışı / Tuğrul YILDIRIM
PS-090 Altı Koordinasyonlu [Alkil-(3-Metoksitolil)]Nikel(II) Komplekslerinin Sentez Ve Yapı Aydınlatılması / İnci Özyurt Yağcı
PS-091 Biobazlı Endüstriyel Levha Geliştirilmesi / SENAY ISKENDER
PS-092 Palm Yağı Modifikasyonu ve SiC Nanopartikül Takviyesi Yoluyla Epoksi Reçine Nanokompozitlerin Termofiziksel Özelliklerinin Geliştirilmesi / Hakan Şahal
PS-093 PEPPSI-type Palladium Complexes: Synthesis, Characterization and Catalytic Application of C-H Activation of Heteroaryls / Neslihan Şahin
PS-094 YTÜ Bahçesinde Bulunan {Tilia Tomentosa} Bitkisinden Yeşil Sentez Yöntemi ile ZnO Nanopartiküllerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin İncelenmesi / Görkem Ülker
PS-095 Yeşil Sentez Yöntemi ile {Thymus Vulgaris} Bitkisinden ZrO2 Nanopartiküllerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Aktivitesinin İncelenmesi / Görkem Ülker
PS-100 Orotik Asit Temelli Metal-Organik Kafes Yapıları / Ömer Yurdakul
PS-101 Karışık metal katyonlu borat yapılarının sentezi ve yapısal özelliklerinin incelenmesi / Mahmut Yavuz
PS-102 Tiyoüre Türevi ile Modifiye Edilmiş Hekzagonel Bor Nitrürün Antibakteriyel Aktivitesi / Muhammad Asim Ali
PS-103 Alkil [(2,4-Dimetoksifenil)] Ditiyofosfonik Asit Ligand Ve Nikel(II) Komplekslerinin Sentez Ve Yapı Karakterizasyonu / Elif BULAT
PS-104 Dört ve Altı Koordinasyonlu Ni(II)Ditiyofosfonat Komplekslerinin Sentez ve Yapısal Karakterizasyonu / Elif BULAT
PS-105 Soya Yağından Poliol Sentezi Ve Rijit Poliüretan Köpük Uygulamaları / Nazlı Arabacı
PS-106 Potansiyel AHAS Enzim İnhibitörlerinin Araştırılması: Sülfon ve Tetrazol Grupları İçeren Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu, Moleküler Docking ve ADME İncelemeleri / Nüveyre Canbolat
PS-107 1D Cd(II)-Koordinasyon Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Lüminesans Temelli Pikrik Asit Tayini / Ayça Aydoğan
PS-108 İleri Fonksiyonel MXene Kompozit Malzemesinin Sentezi ve Enerji Uygulamaları / Nisa Kayi̇r
PS-109 Yüksek Çözünürlük Sergileyen Zn(II) Ftalosiyanin Bileşiğinin Fotodinamik Terapi Uygulamaları İçin Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin Araştırılması / Yunus Penlik
PS-110 MOF İçeren Kompozit Malzemelerin Sentezi ve Enerji Uygulamaları / Yunus Penlik
PS-111 Enerji uygulamaları için MoS2 içeren iki boyutlu fonksiyonel hibrit malzeme sentezi ve performansının incelenmesi / Simay Başak
PS-112 MoSe2 içeren fonksiyonel hibrit malzemelerin sentezi ve enerji depolama performanslarının incelenmesi / Simay Başak
PS-113 2-Asetil-3-Metilpirazin-N1 Alkil Tiyosemikarbazonların Bizmut(III) Halojenür Komplekslerinin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu Ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması / Sıla Kızıltürk
PS-114 Suda Çözünür Mezo-Sübstitüye BODIPY Bileşiklerinin in vitro Fotodinamik Aktivitelerinin İncelenmesi / Ekrem Kaplan
PS-115 Magnezyum(II) Ftalosiyanin Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotokimyasal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi / Görkem Özçelik
PS-116 NNN-Tipi Kıskaç Bileşiği ile Fonksiyonlandırılmış Karbon Tabanlı Elektrot Malzemelerin Hazırlanması ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi / İbrahim Özçeşmeci
PS-117 Çinko Fosfat Türevlerinin Korozyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi / Ürün Çalışkan
PS-118 Novel Indium Phthalocyanine as Water-Soluble Photosensitizer / Ömer Faruk ÖZTÜRK
PS-119 Organik Kaplama Teknolojisinde Kullanılan Katalizörler ve Kullanım Alanları / Selmin Yanar Ocaktan
PS-120 New Phthalocyanine Complex with Lutetium Metal Substituted With a New Aryloxy Derivative Containing Schiff Base: Synthesis and Investigation of Its Properties / Ömer Faruk ÖZTÜRK
PS-121 Novel Phthalocyanine Dye With Highly Solubleness and Convenient Thermal Properties / Fatih MUTLU
PS-122 4-Metil-1,2,4-Triazol-3-Tiyol’ün Antimon(III) Halojenür Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi / Yağmur Bodurlar
PS-123 A 2D Zinc(II)-Coordination Polymer Based on 1,3,5-Benzenetricarboxylate and Novel 4,4′-Bis((2-isopropyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1,1′-biphenyl Ligands for the Adsorption of Methyl Orange / Sevde Demir
PS-124 Tirozin Bazlı Tripeptit Sübstitüe Yeni Siklotrifosfazen Konjugatları: Sentez, Karakterizasyon, {in vitro} Sitotoksik ve Genotoksik Özelliklerinin İncelenmesi / Eray Çalışkan
PS-125 L-Borneol İçeren Biguanid Ligandları Ve Yarı Sandviç Ru(Iı) Komplekslerinin Sentezi, Dna/Hsa Bağlanma Ve Lipofilik Özelliklerinin İncelenmesi / Merve Kazan
PS-126 Halkalı Fosfazen Ligandlı İki Boyutlu Cu(II) MOF Yapıların Fotokatalitik Özellikleri / Elif Özcan
PS-127 Çift Metal Merkezli Yeni Ferrosenil Ditiyofosfonato Zn(II) Kompleksinin Sentez ve Yapısal Karakterizasyonu / Elif Bulat
PS-128 5,6-Dimetilbenzimidazol Türevli Pd(II)-NHC Komplekslerinin Sentezi ve Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi / Hatice Kübra Koç
PS-129 Amin-Fonksiyonlu Polistiren Mikrokürelere İmmobilize Edilmiş Grubbs (1/2) Katalizörleri Varlığında Norbornenin Halka Açılma Metatez Polimerizasyonu / Kelime Erdem
PS-130 Akıllı Polimer Entegre Aljinat Bazlı Yeni Paladyum Nanokatalizör Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Katalitik Uygulamaları / Başak Sena Sarı
PS-133 Sn(II), Ti (IV) ve TBD Katalizörleri Varlığında 3D Yazıcı ile Basılan Poli(Laktik Asit) (PLA) Atıklarının Geri Dönüşümü / Ayşegül Balcı
PS-134 Synthesis and Characterization of a Di-Hydroxylated Zn Phthalocyanine with A3B Substitution Pattern / Zeynep Ulupınar Uman
PS-135 N-heterosiklik karben içeren Au(I) nanokatalizörlerin içi boş mezoporoz silika jel yapılarına enkapsülasyonu ve katalitik uygulamaları / Mehmet Onur Alemdaroğlu
PS-136 Preparation of a phthalocyanine with solvatochromic behavior / Dilara Sipahioğlu
PS-137 Near İnfrared-Absorbing Polycaprolactone Polymeric Nanoparticles Prepared Using An Octahydroxylated Photosensitizing Zn Phthalocyanine As The İnitiator / Fabienne Dumoulin
PS-138 Karbazol Yapısına Sahip Bileşiklerin Sentezi Ve Moleküler Modelleme Çalışmaları / Kübra İren
PS-139 Schiff Bazı Ligandlarını İçeren Cu(Iı) Ve Ni(Iı) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Dna Bağlanma Özelliklerinin Araştırılması / Ayşegül Köse
PS-140 Aromatik tiyosemikarbazonların ana grup metal kompleksleri: sentez, karakterizasyon ve biyolojik aktivite / Ibrahim Ismet OZTURK
PS-144 Yeni Azo-Azometin Bazlı Cu(II) Ve Zn(II) Kompleksleri: Sentez, DNA Bağlanma ve Antioksidan Aktivitesi / Sevgi Kahraman
PS-145 Kumlama Yöntemiyle Ti6Al4V Diş İmplantları Üzerinde Farklı Koşullarda Yüzey Pürüzlülüğünün Oluşturularak İncelenmesi / Ebru Yabaş
PS-146 Farklı Çözücülerin Titanyum Bazlı MIL-125 Metalorganik Çerçeve (MOF) Partikül Sentezine Etkisi / Arda Fevzi Dal
PS-148 Kapalı Devre Balık Yetiştirme Havuzu Sularından Kadmiyum, Cıva ve Kurşunun Absorplanmasına Yönelik Filtre Hazırlanması / Fatma Ulusal
PS-150 Atık katalitik konvertörden Pt geri kazanımı ve fulleren çekirdekli yolk shell malzemelerin hazırlanması / Berivan Sadı
PS-151 Çok Fonksiyonlu Yeni Nesil İlaç Etken Moleküllerinin Sentezi ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi / Ebru Yabaş
PS-152 Aktive Edilmiş Diatome Toprağı Takviyeli Poliester Kompozitlerin Hazırlanması ve Mekanik ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi / Sinan Köse
PS-153 Vanadosen(IV) α-amino asit komplekslerinin DFT tabanlı kimyasal reaktivite tanımlayıcıları / Dilek Yüksel
PS-154 Sodyum Kloritin Klor Dioksite Ayrışma Reaksiyonunda Schiff Bazı Metal Katalizörlerinin Katalitik Aktivitesi ve Reaksiyon Kinetiğinin Araştırılması / Ahmet Berat Karabina
PS-155 3-(4-Florofenil)-7-hidroksi-kumarin ve 7-hidroksi-3-(4-nitrofenil)-kumarin İçeren Metalli Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi,Karakterizasyonu, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi / Gülsema Ozan
PS-156 Suda Çözünür Kumarinlerin Kan Serumuna Bağlanma Çalışması / Gülsema Ozan
PS-157 3-(4-bromofenil)-7-hidroksi-kumarin ve 3-(4-aminofenil)-7-hidroksi-kumarin Bileşikleri İçeren Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotofiziksel ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi / Tuba Miray Akan
PS-158 Oksalohidrazit yapısına sahip hidrazon bileşiklerinin sentezi ve moleküler fotoanahtar özelliklerinin incelenmesi / Mazlum TÜRK
PS-159 Atık Sularda Ağır Metallerin Giderilmesi / Hasan Canımoğlu
PS-160 Zno İle Dekore Edilmiş Aromatik Halka Katkılı Nanoyaprak Zno/Bd-G-C3N4’Ün Fotokatalitik Etkinliğinin Cr(Vı) İyonun İndirgenme Reaksiyonuda İncelenmesi / Feyyaz Durap
PS-161 Yeni Aminofosfin Temelli Dinükleer Ru(II) Komplekslerin Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi / Murat Aydemir
PS-162 Mikrodalga Yöntemiyle yeni nesil fonksiyonel Amido-Fosfinit Türevi Komplekslerin Sentezi / Cezmi Kayan
PS-163 Yeni Nesil İyonik Sıvı Temelli Pd(II)- ve Pt(II)-Fosfinit Bileşiklerinin Sentezlenmesi / Nermin Meriç
PS-165 3,3′-(thiophene-2,5-diil)dibenzoik asit ile 1D koordinasyon polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu / Ferihan Tataş Coşkun
PS-166 Atık Katalitik Konvertörden Pd Geri Kazanımı, MWCNT Çekirdekli Yolk Shell Malzemelerin Hazırlanması ve 4-Nitrofenol İndirgenme Tepkimesinde Kullanılabilirliği / Derya Koca
PS-168 β-Siklodekstrin (β-CD) Bazlı Nanosüngerlerin İlaç Taşıyıcı Olarak Hazırlanması ve Karakterizasyonu / Burcu Akar
PS-169 Çözeltide Yanma Yöntemiyle Çinko Borat Sentezi ve Alev Geciktirici Özelliğinin İncelenmesi / Kadir Kaan Göksu
PS-170 Atık Sulardan Fenol Arıtımı için Titanyum Borür@MOF Kompozitlerinin Geliştirilmesi / Sedat Tüzün
PS-171 Gümüş Katkılı Manyetik Metal-Organik Kafes Yapıların Sentezi ve Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi / Pınar Demirel
PS-172 Çözeltide Yanma Yöntemiyle Düşük Sıcaklıkta Nikel Borat Sentezi ve Karakterizasyonu / Caner Kaya
PS-173 Bor İçeren Metal (Potasyum)-Organik Kafes Yapıların Sentezi ve Karakterizasyonu / Ozan Bektaş